Informatii

Cadastru

Cartea Funciara

Resurse

Vizitatori :1110563
Ultimele 24H:93
eterra Directia Generala Anticoruptie
Serviciul Judetean Anticoruptie Constanta
Tel/Fax: +4 0241 647495
E-mail: sjact.dga@mai.gov.ro
Aleea Zmeurei , 3 , Constanta

Nr. op.

Pct. din Ord. 371/2007

Operatiune

Acte necesare

1

7.1.1

Prima înscriere în cartea funciara

 

- Cerere tip;

- Acte de proprietate - original sau copie legalizata;

- Documentatie cadastrala - în original;

- Certificat fiscal valabil - în original;

- Declaratie autentica în cazul în care actele de proprietate nu poarta mentiunea transcrierii;

- Dovada achitarii integrale a  tarifului.

2

7.2.2

Înscrierea dezmembrarii/unificarii imobilelor

 

 

 

- Cerere tip;

- Documentatia cadastrala - original;

- Act de dezmembrare/alipire - original;

- Certificat de urbanism, acolo unde este cazul - original sau copie legalizata;

- Dovada achitarii integrale a tarifului.

3

7.3.1, 7.3.2

Înscrierea dreptului de proprietate si a dezmembramintelor acestuia

 

- Cerere tip;

- Actul de proprietate (contract de vânzare-cumparare, hotarâre judecatoreasca definitiva si irevocabila, certificat de mostenitor, act de adjudecare etc) - copie legalizata;

- Certificatul fiscal cu valoarea de impozitare

- Dovada achitarii integrale a tarifului.

4

7.3.3

Intabularea dreptului de ipoteca

- Cerere tip;

- Contract de ipoteca - copie legalizata;

- Dovada achitarii integrale a tarifului.

5

7.3.3

Intabularea privilegiului imobiliar în favoarea asociatiilor de proprietari

- Cerere tip;

- Extrase de pe listele lunare de plata a cotelor de contributie din care sa rezulta suma datorata, în cazul în care creanta reprezinta o restanta de cel putin 3 luni;

- Dovada achitarii tarifului.

6

7.4.1

Schimbarea denumirii societatii, fuziune/absorbtie

 

 

- Cerere tip;

- Actul aditional/act de fuziune încheiat cu respectarea formelor legale, cu dovada înregistrarii la oficiul registrului comertului, sau încheierea judecatorului delegat la oficiul registrului comertului - copie legalizata;

- Certificatul de înmatriculare - copie legalizata;

- Dovada achitarii integrale a tarifului.

7

7.4.2

Notarea contractelor de închiriere

 

 

- Cerere tip;

- Contract de închiriere încheiat pe o perioada mai mare de 3 ani, în forma autentica/sub semnatura privata care sa cuprinda si identificarea imobilului;

- schita portiunii din imobil ce urmeaza a fi închiriata, daca imobilul nu se închiriaza în totalitate

- Dovada achitarii integrale a tarifului.

8

7.4.2

Înscrierea dreptului de concesiune

 

- Cerere tip;

- Contract de concesiune - copie legalizata

- Dovada achitarii integrale a tarifului.

9

7.4.2

Radierea ipotecii si a interdictiei de înstrainare si grevare

 

 

- Cerere tip;

- Declaratia autentica creditorului persoana fizica/adresa bancii creditoare din care sa rezulte în mod explicit consimtamântul acestuia la radierea ipotecii si a interdictiei de înstrainare si grevare, cu identificarea imobilului;

- Dovada achitarii integrale a tarifului

10

7.4.2

Notarea litigiilor în cartea funciara

 

 

- Cerere tip;

- Certificat de grefa - original

- Copie actiune în cazul în care imobilul nu este identificat în certificatul de grefa;

- Dovada achitarii integrale a tarifului

11

7.4.2

Notarea somatiei de plata în cartea funciara

 

- Cerere tip;

- Somatia emisa de executorul judecatoresc, care cuprinde identificarea imobilului;

- Certificat fiscal;

- Dovada achitarii integrale a tarifului.

12

7.4.2

Radierea dezmembramintelor dreptului de proprietate (uz, uzufruct, habitatie, servitute, superficie)

- Cerere tip;

- Actul prin care se justifica radierea - copie legalizata;

- Dovada achitarii integrale a tarifului.

 

13

7.4.2

Schimbarea/notarea adresei administrative în cartea funciara

- Cerere tip;

- Certificat de numar postal emis de Primaria Municipiului Bucuresti - original;

- Dovada achitarii integrale a tarifului.

14

7.5.2, 7.5.3, 7.6.4

Modificare suprafata/modificare limite imobil/schimbare categorie de folosinta/actualizare informatii cadastrale

- Cerere tip;

- Documentatie cadastrala - original;

- Înscrisul justificativ al solicitarii: hotarâre judecatoreasca definitiva si irevocabila, declaratie autentica, act administrativ etc - original/copie legalizata, dupa caz;

- Extras de carte funciara pentru informare;

- Dovada achitarii integrale a tarifului.

15

7.5.5

Reconstituirea cartilor funciare

 

- Cerere tip;

- Declaratie notariala din partea proprietarilor din care sa rezulte ca situatia juridica  a imobilului prezentata în vederea reconstituirii este cea reala - în original;

- Un extras de carte funciara eliberat anterior, cu ultima situatie cunoscuta a proprietatii, sau actul de dobândire;

- Certificat fiscal în original.

- Doc. cadastrala in cazul in care nu se poate identifica d.p.d.v. tehnic imobilul

16

7.6.1

Înscriere constructie

 

- Cerere tip;

- Documentatie cadastrala - original;

- Certificat fiscal cu valoarea de impozitare - original;

- Autorizatia de construire - copie legalizata;

- Procesul verbal de receptie finala - copie legalizata;

- Act autentic de constituire a dreptului de superficie, în cazul în care proprietarul constructiei nu este si proprietarul terenului - copie legalizata;

- Extras de carte funciara pentru informare;

- Dovada achitarii integrale a tarifului.

17

7.6.2

Extindere constructie

 

 

- Cerere tip;

- Documentatie cadastrala - original;

- Procesul verbal de receptie finala a lucrarii - copie legalizata;

- Autorizatia de extindere - copie legalizata;

- Extras de carte funciara pentru informare;

- Dovada achitarii integrale a tarifului.

18

7.6.3

Radierea din cartea funciara a constructiilor desfiintate

 

 

- Cerere tip;

- Autorizatie de desfiintare - copie legalizata;

- Proces verbal de receptie finala a lucrarii - copie legalizata;

- Documentatie cadastrala - original;

- Extras de carte funciara pentru informare - original;

- Dovada achitarii tarifului

19

7.7.1

Eliberarea copiilor, conform cu originalul, dupa cartile funciare

- Cerere;

- Dovada achitarii integrale a tarifului

20

7.7.3

Eliberarea extrasului de carte funciara pentru informare

- Cerere tip;

- Dovada achitarii integrale a tarifului

- Act de identitate al persoanei solicitante - fotocopie

21

7.7.4

Eliberarea extrasului de carte funciara pentru autentificare

( se elibereaza NUMAI notarului public!)

- Cerere tip întocmita de notarul public, semnata de notar si de proprietarul imobilului;

- Dovada achitarii integrale a tarifului.

 

22

7.7.5

Eliberarea certificatului de sarcini

 

 

- Cerere tip;

- Certificat fiscal;

- Copia ultimului act prin care s-a transmis sau s-a constituit dreptul de proprietate;

- Dovada platii tarifului.

23

7.7.6

Eliberarea copiilor dupa actele aflate în arhiva de carte funciara

- Cerere;

- Dovada achitarii integrale a tarifului.