Informatii

Cadastru

Cartea Funciara

Resurse

Vizitatori :794992
Ultimele 24H:262
eterra Directia Generala Anticoruptie
Serviciul Judetean Anticoruptie Constanta
Tel/Fax: +4 0241 647495
E-mail: sjact.dga@mai.gov.ro
Aleea Zmeurei , 3 , Constanta
Tarife*


Lista tarifelor pentru serviciile furnizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile subordonate poate fi vizualizata accesand urmatorul link

           

Grupa servicii

Cod

Serviciu

Tarif (lei)

UM

Referinte

Capitolul 1. Avize, receptii si furnizare de date

Avize si receptii tehnice

1.1.1.

Aviz începere lucrari

100

lucrare

 

1.1.2.

Receptia tehnica pentru lucrari de masuratori terestre

250

lucrare

 

1.1.3.

Receptia tehnica pentru lucrari de geodezie, fotogrammetrie, cartografie si a documentelor cartografice de uz public

375

lucrare

Nota1)

Furnizare date de cadastru, geodezie si cartografie

1.2.1.

Harti si planuri (raster)

40

foaie de harta/plan

Nota2)

1.2.2.

Ortofotoplan 1 px ≤ 20 cm

1.000

km2

Nota3)

1.2.3.

Ortofotoplan 20 cm < 1 px < 50 cm

500

km2

 

1.2.4.

Ortofotoplan 1 px ≥ 50 cm

20

km2

 

1.2.5.

Coordonate altimetrice, planimetrice si 3D

15

punct

Nota4)

1.2.6.

Înregistrari GNSS de la o statie permanenta

15

ora

Nota5)

Capitolul 2. Servicii de cadastru si publicitate imobiliara

Prima înregistrare

2.1.1.

Receptie cadastrala si înfiintare carte funciara

120

imobil/u.i.

Nota6)

2.1.2.

Receptie cu alocare numar cadastral

60

imobil/u.i.

 

2.1.3.

Înfiintare carte funciara

60

imobil/u.i.

Nota6)

Dezlipire/Alipire

2.2.1.

Receptie dezlipire/alipire

60

imobil/u.i.

Nota7)

2.2.2.

Înscriere dezlipire/alipire

60

imobil/u.i.

Nota7)

Intabulare

2.3.1.

Intabulare drepturi reale în favoarea persoanelor juridice

0,50%

valoare din act

Nota8)

2.3.2.

Intabulare drepturi reale în favoarea persoanelor fizice

0,15%

valoare din act

Nota8)

2.3.3.

Înscriere ipoteca/privilegiu

100/imobil + 0,1% din valoarea creantei garantate

operatiune

Nota9)

Notare/Radiere

2.4.1.

Notare/Radiere în/din cartea funciara

75

operatiune

Nota10)

Rectificare

2.5.1.

Îndreptare eroare materiala (include repozitionarea imobilului)

0

operatiune

 

2.5.2.

Reconstituire carte funciara

0

operatiune

 

Actualizare

2.6.1.

Înscriere constructie

60/constructie + 0,05% din valoarea de impozitare

operatiune

 

2.6.2.

Extindere/Radiere constructii

120

constructie

 

2.6.3.

Actualizare informatii tehnice

60

operatiune

Nota11)

2.6.4.

Anulare operatiuni cadastrale

60

operatiune

 

Informare

2.7.1.

Consultare documente din arhiva

10

15 min.

 

2.7.2.

Extras de carte funciara pentru informare

20

imobil

Nota 12) + Nota 21)

25

imobil

Nota 13) + Nota 21)

2.7.3.

Extras de carte funciara pentru autentificare

40

imobil

Nota 20) + Nota 21)

2.7.4.

Certificat de sarcini

100

certificat/BCPI

 

2.7.5.

Copii certificate ale documentelor din arhiva

25

dosar

Nota14)

2.7.6.

Certificat privind identificarea numarului topografic, cadastral si de carte funciara dupa numele/denumirea proprietarului

10

proprietar/BCPI

 

2.7.7.

Extras din planul cadastral

15

imobil

 

2.7.8.

Certificat privind înscrierea imobilului în evidentele de cadastru si carte funciara, dupa datele de identificare ale acestuia (judet, localitate, strada, numar)

100

certificat

Nota15)

2.7.9.

Referat consultare registru proprietari la nivel national

10

referat/proprietar

Nota16)

Capitolul 3. Servicii furnizate în baza unui abonament

TopRo5 1:5000 ROMPOS

3.1.1.

Servicii de vizualizare (WMS)

0,1

km2/12 luni

Nota17)

3.1.2.

Servicii pozitionare GNSS în timp real

100/1.000

luna/12 luni/ utilizator/aparat

 

Continutul cartii funciare

3.1.3.

Copie de carte funciara online

900

pachet 50 de carti funciare

 

3.1.4.

1.800

pachet 100 de carti funciare

 

3.1.5.

Extras de carte funciara pentru informare online

900

pachet 50 de extrase de informare

 

3.1.6.

1.800

pachet 100 de extrase de informare

 

Capitolul 4. Autorizarea persoanelor care efectueaza lucrari de cadastru

Autorizare

4.1.1.

Autorizarea persoanelor fizice

400

persoana

Nota18)

4.1.2.

Autorizarea persoanelor juridice

2.000

persoana

Nota18)

4.1.3.

Modificare/Eliberare duplicat al certificatului de autorizare

100

certificat

Nota19)
   1) Serviciul este prestat de Centrul National de Cartografie, conform art. 250 alin. (2) din Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în evidentele de cadastru si carte funciara, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 700/2014, cu modificarile si completarile ulterioare. 

   2) Tarif unic indiferent de format (A4-A0). 

    Se aplica si copiilor certificate dupa harti si planuri. 

   3) Fractiunile de km2 se majoreaza la km2

   4) Nu se tarifeaza în cazul persoanelor fizice autorizate în vederea executarii lucrarilor de specialitate. 

   5) Se solicita cu 24 de ore în prealabil. 

   6) Se aplica indiferent de numarul de acte anexate cererii si de data emiterii acestora. 

   7) Se calculeaza pentru fiecare imobil/u.i. rezultat. 

   8) Tariful se calculeaza prin raportare la valoarea din act, dar nu mai putin de 60 lei pentru fiecare imobil; daca valoarea din act nu este disponibila sau este mai mica decât valoarea de circulatie a bunurilor imobile stabilita prin studiul de piata realizat de camerele notarilor publici, procentul se aplica la aceasta din urma. Daca valoarea nu poate fi determinata, tariful minim este de 60 lei pentru fiecare imobil. În cazul în care nu exista elemente de identificare în act sau în alte acte anexate cererii, din care sa reiasa încadrarea în subzona de calcul conform studiului de piata, tariful se calculeaza la valoarea maximala a zonei în care se încadreaza imobilul. 

    Tariful se calculeaza în mod similar si pentru înscrierea provizorie a drepturilor reale. 

    Pentru justificarea înscrierii provizorii se va percepe un tarif fix de 60 lei. 

    Tariful se calculeaza în mod similar în cazul intabularii dreptului de proprietate ca urmare a reorganizarii persoanei juridice. 

    La intabularea sau înscrierea provizorie a dezmembramintelor dreptului de proprietate sau a dreptului de concesiune tariful se determina la valoarea declarata de parti, dar nu mai putin de 20% din valoarea orientativa stabilita prin expertiza întocmita de camera notarilor publici. La transmiterea nudei proprietati, tariful se determina la valoarea declarata de parti, dar nu mai putin de 80% din valoarea orientativa stabilita prin expertiza întocmita de camera notarilor publici. În ambele situatii tariful minim nu poate fi mai mic de 60 lei pentru fiecare imobil. 

    Când printr-o singura cerere se solicita furnizarea mai multor servicii diferite, tariful se datoreaza pentru fiecare serviciu solicitat. Daca în actul juridic întocmit pentru mai multe imobile se mentioneaza valoarea totala a acestora, procentul se aplica la valoarea totala din act, indiferent de numarul imobilelor. 

   9) Tariful include intabularea dreptului de ipoteca si notarea interdictiilor aferente. 

    Daca pentru garantarea unui credit acordat printr-un singur contract de credit sunt aduse în garantie mai multe imobile, procentul de 0,1% din valoarea creantei se achita o singura data, pentru primul imobil pentru care se solicita înscrierea dreptului de ipoteca, iar pentru intabularea dreptului de ipoteca asupra celorlalte imobile se achita numai tariful fix de 100 lei/imobil. 

    Nu se percepe tarif pentru înscrierea dreptului de ipoteca legala. 

    Pentru efectuarea operatiunii de intabulare a dreptului de ipoteca în baza contractului de cesiune de creanta sau în baza actului de reorganizare a persoanei juridice se percepe numai tariful fix de 100 lei/imobil. 

   10) Se achita tarif pentru fiecare operatiune de radiere în cazul în care acestea au fost dispuse prin aceeasi încheiere de carte funciara. 

    Tariful perceput pentru radierea dreptului de ipoteca include si radierea interdictiilor. 

    Tariful se percepe si pentru radierea dreptului de ipoteca legala. 

   11) Se tarifeaza pentru orice modificare a geometriei unui/unei imobil/constructii. 

    Se tarifeaza fiecare operatiune de actualizare a atributelor textuale solicitate (categorie de folosinta, destinatie teren/constructie/u.i, suprafata, adresa etc.). 

    În cazul modificarilor de adresa efectuate din initiativa autoritatilor publice locale, acestea sunt gratuite. 

    Acest serviciu este gratuit la actualizarea informatiilor tehnice din planul parcelar la receptia acestuia. 

   12) Aplicabil pentru cererile înregistrate on-line. 

   13) Aplicabil pentru cererile înregistrate la registratura biroului de cadastru si publicitate imobiliara/biroului de relatii cu publicul (BCPI/BRP). 

   14) Dosarul include toate documentele aferente unei cereri de receptie si/sau înscriere în cartea funciara. 

    Tariful se aplica si în cazul altor documente existente în arhiva. 

   15) Se furnizeaza doar în conditiile în care imobilul nu este înscris în evidentele de cadastru si carte funciara. 

   16) Se furnizeaza de Agentia Nationala ca urmare a consultarii Registrului proprietarilor dupa numele/denumirea proprietarului, în format electronic. 

   17) Se aplica separat pentru fiecare tema publicata. 

   18) Include recunoasterea autorizarii si emiterea certificatului de autorizare aferent pentru persoane fizice straine. 

   19) Include schimbarea certificatului de autorizare pentru persoane fizice/juridice si eliberarea duplicatului. 

   20) Aplicabil indiferent de modalitatea de înregistrare a cererilor. 

   21) Extrasul se furnizeaza de îndata, fara plata unui tarif de urgenta, cu exceptia situatiilor în care cartea funciara pentru care se solicita extrasul nu este disponibila în format electronic la momentul înregistrarii cererii, caz în care sunt aplicabile termenele si tarifele de urgenta aflate în vigoare.