Informatii

Cadastru

Cartea Funciara

Resurse

Vizitatori :1113369
Ultimele 24H:156
eterra Directia Generala Anticoruptie
Serviciul Judetean Anticoruptie Constanta
Tel/Fax: +4 0241 647495
E-mail: sjact.dga@mai.gov.ro
Aleea Zmeurei , 3 , Constanta

INFORMATII FURNIZATE DIN OFICIU

potrivit Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public si a Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001

1. Actele normative in baza carora functioneaza si este organizat OCPI Constanta :

- Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 republicata;

- H.G. nr. 1288/2012 pentru aprobarea regulamentului de organizare si functionare al ANCPI

- Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si nscriere n evidentele de cadastru si carte funciara;

2. Structura organizatorica a OCPI Constanta :

a) Conducerea OCPI Constanta:

-Director

b) Structura organizatorica pe servicii si compartimente:

-Serviciul de Cadastru:

- Biroul Avize si Receptii;

- Biroul Fond Funciar;

- Biroul Inregistrare Sistematica;

-Serviciul de Publicitate Imobiliara:

-Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Constanta ;

-Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Mangalia;

-Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Medgidia;

- Compartiment Interogare Baza de Date;

-Serviciul Juridic, Resurse Umane, Secretariat si Petitii;

-Serviciul Economic ;

ORGANIGRAMA OCPI Constanta

IMG_256

Atributiile principale ale OCPI Constanta:

a) inscrie imobilele in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara;

b) asigura inscrierea drepturilor reale ce se constituie, se transmit, se modifica sau se sting, la cererea titularului dreptului, a notarului public ori a celorlalte persoane interesate;

c) inscrie alte raporturi juridice, drepturi personale, interdictii, incapacitati, litigii judiciare in legatura cu bunul imobil; asigura inscrierea cailor de atac impotriva inregistrarilor de carte funciara;

d) inscrie radierea drepturilor reale, la cererea titularului dreptului sau a celorlalte persoane interesate;

e) avizeaza tehnic, inainte de depunerea lor in instanta de judecata, expertizele topocadastrale intocmite de expertii judiciari, in baza unui regulament elaborat in comun de ANCPI si Ministerul Justitiei;

f) avizeaza planul urbanistic general;

g) avizeaza documentatiile de scoatere din circuitul agricol a terenurilor;

h) organizeaza, coordoneaza si executa masuratorile pentru punerea in posesie a titularilor prevazuti de Legea Fondului Funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;

i) verifica periodic starea fizica a punctelor din retelele de sprijin, conform normelor si regulamentelor emise de ANCPI;

j) pune la dispozitia autoritatilor publice si altor institutii publice interesate, in conditiile legii, situatii statistice si de sinteza privind terenurile si constructiile;

k) furnizeaza persoanelor fizice si juridice, contra cost, servicii si informatii conform tarifelor in vigoare;

l) avizeaza impreuna cu institutiile de specialitate de la nivel judetean si local proiectele de organizare a teritoriului pe categorii de folosinta agricola si stabilirea retelei de drumuri agricole;

m) indruma activitatea desfasurata de serviciile comunitare pentru cadastru si agricultura, constituite la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale;

n) asigura evidenta documentatiilor de schimbare a categoriei de folosinta a terenurilor si a suprafetelor aferente.

4. Coo rdonatele prin care poate fi contactata institutia:

-denumirea: OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA CONSTANTA;

-sediul: Localitatea Constanta, str. Mihai Viteazu nr. 2B, Cod postal 900682, judetul Constanta,

-numar telefon: 0241 48.86.25 ; 0241 48.86.26; 0241 48.82.48

-fax: 0241 61.78.48; 0241 69.44.73;

-adresa de e-mail: ct@ancpi.ro;

-site-ul OCPI Constanta http://www.ocpict.ro/

- Extrase de carte funciara pentru informare online: ePay.ancpi.ro

-numar telefon si fax la BCPI-uri:
BCPI MANGALIA: Str. Delfinului nr.1, cod 905500, Mangalia. Tel: 0241/752044. Fax: 0241/752046.
BCPI MEDGIDIA: Str. Olteniei nr.1, cod 905600, Medgidia. Tel: 0241/821070. Fax: 0241/821071.

6. Surse financiare:

OCPI Constanta este institutie publica cu personalitate juridica in cadrul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, in subordinea Guvernului si in coordonarea Primului-Ministru. Activitatea este finantata integral de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. Informatii privind bugetul institutiei si bilantul contabil se pot obtine de la contabilul sef din cadrul Serviciul Economic al OCPI Constanta. Personalul este angajat cu contract individual de munca, salarizat in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Bugetul si bilantul contabil sunt publicate pe pagina proprie de internet.

7. Programele si strategiile institutiei sunt publicate pe pagina de internet www.ancpi.ro.

8. Lista cuprinz nd categoriile de documente produse si/sau gestionate de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Constanta:

-actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea OCPI Constanta;

-regulamentul de organizare si functionare a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Constanta;

-stuctura organizatorica organigrama OCPI Constanta;

-atributiile serviciilor, birourilor, compartimentelor OCPI Constanta, astfel cum decurg din Regulamentul de Organizare si Functionare a Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara si a institutiilor sale subordonate;

-programul de functionare al OCPI Constanta;
-programul de audiente asigurat de personalul cu functii de conducere din cadrul OCPI Constanta;

-coordonatele de contact ale OCPI Constanta, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon; fax, adresa de e-mail si adresa paginii de internet

-numele si prenumele persoanelor din conducerea OCPI Constanta si ale angajatului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;

-declaratiile de avere ale conducerii OCPI Constanta;

-sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;

-propunerile OCPI Constanta, in situatiile in care ni se solicita de ANCPI, la proiectele de acte normative elaborate de aceasta;

-datele statistice privind corespondenta institutiei;

-lista posturilor vacante;
-informatii privind desfasurarea concursurilor;

-acorduri, protocoale de colaborare dupa ce acestea devin definitive;

-lista persoanelor fizice si juridice autorizate de ANCPI si OCPI Constanta, sa execute lucrari de cadastru;

-programele si strategiile proprii;

9. Modul in care pot fi contestate si atacate deciziile OCPI Constanta in cazul in care o persoana se considera vatamata in ceea ce priveste exercitatea dreptului de a avea acces la informatiile de interes public :

Persoana care considera ca dreptul privind accesul la informatiile de interes public a fost incalcat, se poate adresa cu reclamatie administrativa directorului OCPI Constanta, reclamatie care va fi depusa pentru inregistrare, la registratura Biroului de Realatii cu Publicul a institutiei. Reclamatia administrativa se va depune in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta a refuzului explicit sau tacit al angajatilor din cadrul institutiei pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 si ale Normelor Metodologice de aplicare a acestei legi.

Reclamatia administrativa se va solutiona de catre Comisia de analiza privind incalcarea dreptului de acces la informatiile de interes public in termen de 15 zile. Cel nemultumit de raspunsul primit la reclamatia administrativa poate face pl ngere la Tribunalul Constanta - Sectia Contencios Administrativ, in termen de 30 de zile de la primirea raspunsului.

Termenele pentru comunicarea in scris a unui raspuns solicitantilor de informatii de interes public sunt:

10 zile lucratoare pentru comunicarea informatiei de interes public, daca aceasta a fost identificata in acest termen;

10 zile lucratoare pentru anuntarea solicitantului ca termenul initial prevazut la lit. a) nu a fost suficient pentru identificarea informatiei solicitate;

30 de zile lucratoare pentru comunicare informatiei de interes public identificate peste termenul prevazut la lit. a) ;

5 zile lucratoare pentru transmiterea refuzului de comunicare a informatiei solicitate si a motivarii refuzului.